Pomoc prawna prawników medycznych


Pomoc prawna prawników medycznych

Pomoc prawna prawników medycznych – prawo medyczne jest ważną, ale bardzo specyficzną gałęzią prawa, której zrozumienie może być trudne bez wiedzy prawniczej i doświadczenia w rozwiązywaniu sporów medycznych. Prawo do opieki zdrowotnej jest niezbywalnym prawem każdego człowieka i jest zapisane w źródłach międzynarodowych oraz w Konstytucji RP.

Zadaniem prawników medycznych jest ochrona obywateli przed naruszeniami. Usługi dla pacjentów, personelu medycznego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z dziedziną medyczną.

Zadania Rzecznika Praw Zdrowotnych

Opieka zdrowotna jako branża jest jedną z najtrudniejszych do pracy dla prawników medycznych. W dziedzinie medycyny dochodzi również do naruszeń praw lekarzy i personelu medycznego, takich jak bezprawne karanie przez instytucje medyczne. Często zdarza się, że pacjenci niezadowoleni z leczenia zgłaszają się do lekarzy, którzy z przyczyn obiektywnych (np. późne leczenie) nie są pomocni. Jednak zdarzają się również błędy medyczne, które mogą mieć poważne konsekwencje, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Aby skutecznie rozwiązać każdy konflikt na polu medycznym, należy skontaktować się z profesjonalnym adwokatem medycznym.

Usługi prawników medycznych

Pacjenci w placówkach opieki zdrowotnej należą do najbardziej narażonych grup społecznych, i to nie tylko ze względu na swój stan zdrowia. Niewiedzę lekarzy o ich prawach i obowiązkach potęguje fakt, że problemy nie zawsze ustępują natychmiast po leczeniu (np. doznania bólowe itp. mogą utrzymywać się przez długi czas).

Najczęściej prawnicy medyczni rozstrzygają sprawy:

 • Brak terminowej lub nieodpowiedniej opieki medycznej
 • Postawienie błędnej diagnozy i przyjęcie niewłaściwej strategii leczenia
  błąd medyczny
 • Bezprawne ściganie lekarzy za odpowiedzialność dyscyplinarną i administracyjną.

Pomoc Adwokacka w Prawie Medycznym – Dla Pacjentów

 • Wniosek o zapłatę odpowiedzialności finansowej za szkodę wyrządzoną konkretnej osobie w wyniku nieprawidłowego wykonania zabiegu medycznego
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, renty inwalidzkiej i innych roszczeń w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej
 • Reprezentowanie pacjentów w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem przez lekarzy tajemnicy zawodowej oraz brakiem odpowiedniej ochrony danych medycznych pacjentów

Dlatego prawnicy medyczni mogą nie tylko udowodnić naruszenie praw pacjenta, ustalić związek przyczynowy między działaniem lekarza a wynikającymi z niego konsekwencjami, ale także dochodzić od instytucji medycznych poniesionych strat. Jeśli adwokat medyczny odkryje niską jakość opieki medycznej, niewłaściwe podejście personelu i błędy medyczne, może:

 • Pełne odszkodowanie za błędną diagnozę leczenia
 • Lekarstwo
 • świadczyć usługi medyczne
 • Szkody niematerialne
 • Zwrot innych wydatków związanych z leczeniem i diagnostyką.

Do obowiązków prawników należy prowadzenie konsultacji, dochodzenie roszczeń, reprezentowanie interesów klientów w sądzie oraz analiza prawna dokumentacji medycznej.

Jak mogą pomóc prawnicy medyczni?

Pomoc prawna prawników medycznych
Pomoc prawna prawników medycznych

Prawnicy medyczni udzielają wykwalifikowanej pomocy w przypadkach złej jakości usług lub odmowy opieki medycznej. Pomoże to określić stan leczenia (czy wykonano niezbędne badania, jakie leki są przepisywane itp.). Zidentyfikuj nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej i uzyskaj odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, w tym uszczerbek na zdrowiu. Zobowiązał się do skutecznego prowadzenia spraw związanych z przestępstwami medycznymi w postępowaniach przedsądowych i sądowych. Rozważał absolutnie każdy szczegół każdej sprawy, wykazując się indywidualnym podejściem do rozwiązywania sporów.

Lekarze wiedzą wszystko o bieżących zmianach związanych z prawem medycznym. Dlatego prawnicy medyczni wykorzystują cechy postępowania sądowego, aby szukać korzyści dla klientów, rozwiązywać sprawy przy najniższych kosztach prawnych i osiągać najlepsze wyniki. Prawnik może pomóc Ci przejrzeć sprawy i uzyskać wynik, który spełni Twoje osobiste oczekiwania.

 1. Ochrona praw pacjentów w sprawach karnych i cywilnych w przypadkach niewielkiego, umiarkowanego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przy udzielaniu świadczeń medycznych, a także w przypadkach śmierci pacjenta wskutek nienależytego wykonywania obowiązków zawodowych przez personel medyczny
 2. Przygotowywanie i składanie wniosków o odbiór dokumentacji medycznej (zaświadczenia, wyciągi z historii choroby) oraz wszelkich innych dokumentów specjalnych do instytucji medycznych, naukowych, doradczych, farmaceutycznych i innych.
 3. Pomóż zorganizować badania kryminalistyczne: przeprowadza analizy prawne dokumentów medycznych i innych (umowy o świadczenie usług medycznych, ubezpieczenia zdrowotne itp.) oraz identyfikuje sądowe perspektywy rozstrzygania sporów.